https://journals.unob.cz/index.php/oas/issue/feed Obrana a strategie 2023-04-06T11:50:56Central Europe Daylight Time Miroslava Pačková miroslava.packova@unob.cz Open Journal Systems <p align="justify">The open-access, double-blind peer-reviewed Obrana a strategie (in English: Defence &amp; Strategy) journal (founded in 2001) is published by the University of Defence, a state military university with a long tradition in scientific research in the field of defence and security and in cooperation with the partners from civilian universities and other reputable scientific centres in the Czech Republic and abroad.</p> https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1832 Profesionalizace, obrana a strategie 2023-04-06T11:26:28Central Europe Daylight Time Josef Janošec pavlikova.myrka@seznam.cz <div class="popis_clanku popis_clanku_bez_obr"> <p>Příspěvek shrnuje a rozebírá základní skutečnosti, které souvisejí s realizací procesu profesionalizace armády. Zaměřuje se zejména na problematiku dobrovolnosti a nedobrovolnosti výkonu vojenské služby a oblast vztahu profesionalizované armády a obrany při zvýraznění smyslu uskutečnění procesu, který je ve zkvalitnění obrany státu a důsledků na funkce, které profesionální armáda ve srovnání se smíšenou již plnit nebude. V neposlední řadě se věnuje pozornost vztahu profesionalizace k různým strategiím.</p> </div> <div class="clanek ">&nbsp;</div> 2023-03-16T00:00:00Central Europe Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1834 Profesionalizace AČR: přístupy - pojetí - řešení 2023-04-06T11:26:28Central Europe Daylight Time Felix Černoch pavlikova.myrka@seznam.cz <div class="popis_clanku popis_clanku_bez_obr"> <p>Profesionalizace je objektivně se prosazující proces a musí být respektována jako trend. Tento článek posuzuje význam profesionalizace a jejích jednotlivých stránek a dochází k závěru, že dosud tento proces nevyvstal pro AČR jako všeobecná nutnost. Na druhou stranu prozatím nejsou vytvořeny všestranné podmínky, aby se mohla uskutečnit v těch oblastech, kde už je její realizace nezbytná.</p> </div> <div class="clanek ">&nbsp;</div> 2023-03-17T00:03:15Central Europe Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1835 Výzkumná podpora procesu profesionalizace 2023-04-06T11:26:29Central Europe Daylight Time Bohuslav Víšek pavlikova.myrka@seznam.cz <div class="popis_clanku popis_clanku_bez_obr"> <p>Investice do rozvoje vědy, výzkumu a technologií jsou hlavním opatřením, které může významně posílit (ne-li vůbec vybudovat) naše schopnosti čelit změnám a problémům obecně a v oblasti bezpečnosti a obrany zvláště. Jednou z těchto změn, které budeme bezesporu v průběhu zhruba deseti příštích letech čelit, je i profesionalizace ozbrojených sil České republiky. Tento příspěvek se zabývá profesionalizací z pohledu možností předchozího výzkumu a vývoje této problematiky. Aby mohly být tyto procesy efektivní, je nezbytný určitý časový předstih výzkumných procesů před procesy implementačními a exploatačními.</p> </div> <div class="clanek ">&nbsp;</div> 2023-03-17T00:22:12Central Europe Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1836 Názory vybraných českých parlamentních politických stran na profesionalizaci ozbrojených sil ČR 2023-04-06T11:50:56Central Europe Daylight Time Libor Frank pavlikova.myrka@seznam.cz <div class="popis_clanku popis_clanku_bez_obr"> <p>V předloženém textu se autor zabývá představami významných politických stran o budoucí podobě Armády České republiky z hlediska její možné profesionalizace. Článek analyzuje programatiku těch politických stran, které buď do současné doby díky svému postavení v parlamentu nebo exekutivě (ne)ovlivňovaly výraznější měrou podobu resortu obrany a změny v Armádě České republiky nebo s největší pravděpodobností uspějí v příštích volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2002 a budou z vládních nebo významných opozičních pozic rozhodovat o dalším rozvoji ozbrojených sil, včetně jejich možné profesionalizace. Cílem textu je i základní seznámení čtenáře s obecnými představami daných politických subjektů o zajištění vnější bezpečnosti země, které také determinují úkoly a povahu ozbrojených sil státu.</p> </div> <div class="clanek ">&nbsp;</div> 2023-03-17T00:28:00Central Europe Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1837 Východiska profesionalizace ozbrojených sil 2023-04-06T11:26:30Central Europe Daylight Time Josef Procházka pavlikova.myrka@seznam.cz <div class="popis_clanku popis_clanku_bez_obr"> <p>Odborně aktuální a politicky ožehavé téma profesionalizace ozbrojených sil je průřezovým problémem, který se dotýká všech oblastí vojenského managementu a budoucí podoby ozbrojených sil. Existuje mnoho aspektů, které je nutné při rozhodování o této otázce pečlivě zvažovat v jejich širokých souvislostech. V rámci tohoto příspěvku budou některé úhly pohledů blíže objasněny s podrobnějším zaměřením na ty aspekty, které souvisejí s řízením zdrojů (Resource Management).</p> </div> <div class="clanek ">&nbsp;</div> 2023-03-17T00:32:56Central Europe Standard Time ##submission.copyrightStatement## https://journals.unob.cz/index.php/oas/article/view/1833 Jak připravovat vojenské profesionály 2023-04-06T11:26:31Central Europe Daylight Time Karel Kotek pavlikova.myrka@seznam.cz <div class="popis_clanku popis_clanku_bez_obr"> <p>Tento materiál se zabývá obsahovou stránkou profesionalizace ozbrojených sil České republiky s hlavním důrazem na důstojnický sbor. Profesionalizace totiž neznamená pouze zvyšování procentuálního zastoupení vojenských profesionálů v ozbrojených silách, ale také, a možná zejména, zvyšování odborných znalostí a dovedností a všestranný rozvoj osobnostních vlastností současných a nových vojenských profesionálů a zvláště důstojníků. Z tohoto pohledu se jedná o problematiku naprosto aktuální a vlastně již živou skutečnost jak každodenní vojenské praxe, tak všech návrhů a koncepcí rozvoje ozbrojených sil.</p> </div> <div class="clanek ">&nbsp;</div> 2023-03-16T00:00:00Central Europe Standard Time ##submission.copyrightStatement##