Zaměření časopisu

Časopis Vojenské rozhledy představuje platformu pro prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků a názorů v oblasti vojenství. Svým zaměřením pokrývá oblast bezpečnostní a obranné politiky, vojenské strategie, obranného plánování, strategického řízení a operačního umění. Na svých stránkách rovněž zveřejňuje články týkající se vzdělávání, výcviku, taktiky, výzbroje, vojenské logistiky a dalších souvisejících témat.

Časopis je vydáván ke zveřejňování původních autorských příspěvků, které se zabývají:

a) teorií a praxí jednotlivých prvků bezpečnostního systému státu se zaměřením na obranu České republiky a výstavbu a činnost Ozbrojených sil ČR;

b) teorií a praxí uplatňovanou v rámci bezpečnostních systémů NATO, EU a jejich členských států s důrazem na obrannou politiku a otázky rozvoje a činnosti ozbrojených sil;

c) přístupy a zkušenosti z výstavby, přípravy a použití Ozbrojených sil ČR ve vojenských operacích a jejich aplikací do teorie vojenského umění;

d) nejnovějšími poznatky, teorií a trendy rozvoje vojenské strategie, operačního umění a taktiky a systému podpory a zabezpečení ozbrojených sil v operacích;

e) praxí a teorií obranného plánování, strategického řízení obrany státu a jednotlivých prvků systému obrany ČR;

f) prezentací koncepčních dokumentů, názorů a záměrů představitelů rezortu obrany;

g) trendy rozvoje vojenských technologií a jejich aplikací ve vyzbrojování ozbrojených sil;

h) novými vědeckými poznatky, využitelnými k podpoře obranného systému státu.

Další podorbné informace jsou uvedeny na webových stránkách časopisu na adrese http://vojenskerozhledy.cz/

Podmínky

Zveřejnění autorských příspěvků v časopise je pro autory bezplatné. K publikování jsou přijímány původní příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce. Následně prochází anonymním recenzním řízením.  Časopis zveřejňuje v přílohové části nerecenzované texty, které mají informační nebo polemický charakter vyjadřující osobní názory autorů. Tyto texty mohou rovněž podle zvážení redakce, procházet recenzním řízením k verifikaci jejich obsahu.

Vojenské rozhledy jsou časopisem s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je k dispozici čtenáři nebo instituci bezplatně. Čtenáři mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, nebo odkazovat se na plné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel bez předchozího souhlasu vydavatele nebo autora. Podmínkou je dodržení autorských a licenčních práv podle zásad Creative Commons Corporation (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)

Recenzní řízení

Recenzní řízení je proces, který zajišťuje kvalitu odborných textů v hlavní recenzované části časopisu Vojenské rozhledy. Recenznímu řízení zpravidla podléhají odborné původní autorské příspěvky představující výsledky či dílčí výsledky původního výzkumu a přehledové statě, popisující stav nebo proces řešení odborného monotematického problému. Kromě toho si redakce může vyhradit zaslat k anonymnímu recenznímu řízení i příspěvky do ostatních pravidelných rubrik časopisu.

Článek je po obdržení v redakci vyhodnocen z hlediska formálních požadavků redaktorem časopisu a předán, bez uvedení jména autora, k posouzení odbornosti článku redakční radě. V případě, že redakční rada autorský příspěvek doporučí, je příspěvek zaslán dvěma recenzentům, odborníkům z dané oblasti, kteří hodnotí příspěvky z věcného, obsahového, tematického, logického i formálního hlediska. Recenzent, který se necítí dostatečně odborně kvalifikovaný k hodnocení článku, by měl tuto skutečnost oznámit redaktorovi a omluvit se z recenzního řízení.

Autoři a recenzenti zůstanou navzájem anonymní jak v průběhu recenzního řízení, tak po jeho ukončení. Recenzent nesmí být zaměstnancem stejného pracoviště jako autor, či jeden ze spoluautorů.

Připomínky recenzentů, které se autorovi zdají neopodstatněné nebo chybné, autor nezapracuje do textu, ale přiloží k upravenému článku samostatný soubor s odůvodněním, proč nelze postupovat podle doporučení recenzenta. V případě, že recenzent na svých připomínkách trvá nebo v případě dvou zásadně odlišných stanovisek recenzentů, zejména, je-li jeden posudek kladný a druhý záporný, předseda redakční rady po dohodě s redaktorem rozhodne, zda se příspěvek pošle třetímu recenzentovi. Konečné stanovisko o zveřejnění takových příspěvků je v kompetenci redakční rady.

Recenzní posudky jsou redakcí Vojenských rozhledů archivovány po dobu pěti let.

Frekvence publikování

Tato aplikace je využívána pouze v redakčním procesu přípravy časopisu. Časopis vydáván v tištěné podobě minimálně 4x ročně a zároveň zveřejňován na webových stránkách na adrese http://vojenskerozhledy.cz. Plán výroby časopisu je k dispozici na http://vojenskerozhledy.cz/plan-vyroby-casopisu.

Databáze

Časopis je zapsán v databázi odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) a v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR". Rovněž je zveřejněn v databázi "Index Copernicus Journals Master List" a Central and Eastern European Online Library GmbH (CEEOL). Obsah časopisu je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny České republiky.

Spolupracovníci

Tištěná verze časopisu je připravována a distribuována ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a tištěna v zařízeních Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

Historie časopisu

Recenzovaný neimpaktovaný teoretický časopis Ministerstva obrany Vojenské rozhledy je nejstarším a nejprestižnějším českým vojenským časopisem (založen v roce 1920). Od poloviny roku 2013 je vydáván Univerzitou obrany (vydávající instituce), státní vojenskou vysokou školou s mnohaletou tradicí vědeckého bádání na poli obrany a bezpečnosti. Časopis přináší nejnovější poznatky z oboru vojenské vědy, teorie a metodologie. Uveřejňuje původní vědecké práce ze všech oborů vojenství; edukační funkci plní články přehledového typu k vybraným aktuálním tématům. Časopis je periodikem, které poskytuje prostor pro prezentaci názorů autorů z řad bezpečnostní komunity i ozbrojených sil, nabízí odpovědi na základní otázky bezpečnosti, obranné politiky a vojenství v nejširším slova smyslu. Je určen především pro potřeby praxe a vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany. Svým dílem přispívá k rozvoji vojenské vědy v oblasti bezpečnostních a strategických studií, operačního umění, ale i taktiky, vojenské ekonomiky, vojenských technologií a dalších souvisejících oborů.